Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе

Руководилац:

Славица Јовановић – наставник разредне наставе

Чланови:

Гордана Јовановић – директор

Дејан Михајловић – помоћник директора

Катарина Томић – помоћник директора

Марина Стојановић, председник Стручног актива за развојно планирање

Љиља Сперлић, руководилац Тима за самовредновање

Марко Груичић – виши педагошки саветник

Зоран Мартиновић – наставник технике и технологије

Мима Богдановић – наставник разредне наставе

Милена Братић – представник Савета родитеља

Представник Ученичког парламента

Представник локалне самоуправе